سرویس ها

فالوور اینستاگرام بدون تضمین ریزش👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2 فالوور اینستاگرام [کیفیت:میکس] [استارت آنی]⚡ توضیحات ۱۲,۷۰۰  تومان 10000/20 43 دقیقه فعال
63 فالوور اینستاگرام [کیفیت:میکس+40درصد هدیه] [ آنی ]⚡⛔ توضیحات ۱۷,۰۰۰  تومان 15000/50 55 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام کم ریزش + دارای جبران ریزش♻️👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
65 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [کم ریزش -کیفیت خوب]🔥 توضیحات ۱۷,۰۰۰  تومان 2000/10 6 ساعت 36 دقیقه فعال
62 فالوور اینستاگرام [کیفیت :میکس] [جبران ریزش 30 روزه] ⚡♻ توضیحات ۲۳,۰۰۰  تومان 10000/100 4 ساعت 3 دقیقه فعال
50 فالوور اینستاگرام [365روز جبران ریزش] [ استارت آنی ] ♻ توضیحات ۲۴,۵۰۰  تومان 50000/10 51 دقیقه فعال
64 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [بدون ریزش-پروفایل دار]🔥 توضیحات ۲۶,۰۰۰  تومان 100000/10 11 دقیقه فعال
6 فالوور اینستاگرام [سرعت عالی] [جبران ریزش 365روزه]♻ توضیحات ۲۷,۵۰۰  تومان 500000/10 1 ساعت 42 دقیقه فعال
7 فالوور اینستاگرام [سرعت عالی] [جبران ریزش 365روزه]♻⛔ توضیحات ۲۸,۵۰۰  تومان 500000/50 1 ساعت 19 دقیقه فعال
53 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [ریزش خیلی کم-پروفایل دار]🔥 توضیحات ۲۹,۰۰۰  تومان 20000/10 4 ساعت 43 دقیقه فعال
58 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی-کیفیت خوب] [جبران ریزش 365روزه]♻ توضیحات ۳۱,۰۰۰  تومان 100000/50 29 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام ایرانی 👥 🇮🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4 فالوور ایرانی اینستاگرام [نیمه ایرانی] [ آنی ]🔥 توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 20000/100 6 دقیقه فعال
9 ⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت بالا ] [استارت آنی]🔥 توضیحات ۸۰,۰۰۰  تومان 10000/50 52 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام ♥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
29 لایک اینستاگرام [بدون پشتیبانی] ⚡ توضیحات ۱۹۹  تومان 4000/100 1 ساعت 21 دقیقه فعال
60 لایک اینستاگرام [کیفیت : متوسط] [ آنی ]⚡ توضیحات ۱,۷۰۰  تومان 250000/10 19 دقیقه فعال
11 لایک اینستاگرام [کم ریزش] [سرعت خوب]🔥⚡ توضیحات ۲,۴۰۰  تومان 200000/10 18 دقیقه فعال
10 لایک اینستاگرام [اضطراری] [آنی]⚡ توضیحات ۳,۵۰۰  تومان 100000/10 6 ساعت 50 دقیقه فعال
13 لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [سرعت عالی] ⭐️ توضیحات ۴,۰۰۰  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
12 لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [سرعت عالی]🔥⛔ توضیحات ۶,۴۰۰  تومان 50000/10 14 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام ♥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 ⭐️- لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات ۷,۰۰۰  تومان 20000/50 1 ساعت 27 دقیقه فعال
15 ⭐️- لایک نیمه ایرانی اینستاگرام [استارت آنی] 🔥🇮🇷 توضیحات ۹,۰۰۰  تومان 200000/10 21 دقیقه فعال
34 ⭐️- لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات ۱۲,۰۰۰  تومان 1000000/50 1 روز 5 ساعت 39 دقیقه فعال
16 ⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت :اکانت های خانم]🙋 توضیحات ۴۲,۰۰۰  تومان 20000/50 42 دقیقه فعال
17 ⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت :اکانت های اقا]👦 توضیحات ۴۷,۰۰۰  تومان 20000/50 فعال
بازدید اینستاگرام👀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
66 ویو اینستاگرام [پرسرعت] [همه جور پستی] ⚡🔥🔥 توضیحات ۱,۷۰۰  تومان 1000000/50 7 دقیقه فعال
51 ویو اینستاگرام [پرسرعت] [IG tv + post] ⚡ توضیحات ۲,۸۰۰  تومان 100000/100 6 دقیقه فعال
59 ویو اینستاگرام [پرسرعت] [All link] ⚡ توضیحات ۳,۸۰۰  تومان 1000000/10 42 دقیقه فعال
19 ویو اینستاگرام اضطراری [پرسرعت] [همه جور پستی] ⚡🔥 توضیحات ۴,۸۰۰  تومان 1000000/200 7 دقیقه فعال
کامنت 🗨️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
20 کامنت رندوم [ کامنت انگلیسی ] 💌 توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 10000/50 فعال
21 کامنت با متن دلخواه شما [ نیمه ایرانی ] 📝 توضیحات ۸۰,۰۰۰  تومان 100/5 فعال
22 کامنت رندوم [ نیمه ایرانی ] 💌 توضیحات ۱۰۰,۰۰۰  تومان 1000/10 فعال
23 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی] 📝 توضیحات ۱۲۰,۰۰۰  تومان 10000/10 19 ساعت 43 دقیقه فعال
61 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی-کیفیت بالا] 📝🇮🇷 توضیحات ۴۰۰,۰۰۰  تومان 10000/10 فعال
24 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی - خانم] 📝 توضیحات ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان 5000/5 فعال
25 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی - آقا] 📝 توضیحات ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان 5000/5 فعال
سرویس های Share/Saves/Profile Visits/Reach & Comment Likes
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
35 اینستاگرام سیو ارزان 🔖 توضیحات ۵۰۰  تومان 100000/10 31 دقیقه فعال
36 اینستاگرام سیو پرسرعت 🔖 توضیحات ۱,۲۰۰  تومان 100000/10 7 دقیقه فعال
40 اینستاگرام ایمپرشن - ۵,۵۰۰  تومان 5000000/100 13 ساعت 56 دقیقه فعال
38 بازدید پروفایل (Profile Visit) اینستاگرام [با ریچ reach ]🔍 - ۷,۰۰۰  تومان 3000000/100 3 دقیقه فعال
41 اینستاگرام Reach + Impressions [Video/Post] - ۷,۵۰۰  تومان 100000/10 17 دقیقه فعال
67 اینستاگرام سیو واقعی [All link] [کیفیت: خارجی] 🔖 توضیحات ۷,۵۰۰  تومان 10000/10 فعال
42 اینستاگرام Reach+Impressions [ From Profile, Home page, Hashtags and more ] [Video/Post] - ۸,۵۰۰  تومان 500000/10 19 دقیقه فعال
39 بازدید پروفایل (Profile Visit) اینستاگرام [پرسرعت]🔍 - ۹,۰۰۰  تومان 3000000/10 3 دقیقه فعال
37 اینستاگرام سیو [اضطراری]🔖 توضیحات ۱۱,۷۰۰  تومان 75000/100 فعال
43 اینستاگرام ایمپرشن [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE] - ۱۲,۰۰۰  تومان 1000000/100 10 دقیقه فعال
68 بازدید استوری اینستاگرام [همه استوری ها] توضیحات ۱۲,۰۰۰  تومان 10000/10 8 دقیقه فعال
46 اینستاگرام Share (آپدیت شد) - ۱۹,۵۰۰  تومان 10000000/100 16 دقیقه فعال
44 اینستاگرام عکس و فیلم [ Reach Impressions ] - ۸۵,۰۰۰  تومان 100000/100 فعال
45 اینستاگرام Engagement + Shares +Reach + Impressions Profile Visits - ۹۰,۰۰۰  تومان 100000/100 20 ساعت 21 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد