سرویس ها

فالوور اینستاگرام بدون تضمین ریزش👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
28 فالوور اینستاگرام [کیفیت:ربات-بدون پشتیبانی] [ استارت آنی ] ⚡ توضیحات 6,300  تومان 10000/50 1 ساعت 1 دقیقه فعال
31 فالوور اینستاگرام [کیفیت:ربات-50درصد هدیه] [استارت آنی]⚡ توضیحات 8,500  تومان 10000/100 6 ساعت 33 دقیقه فعال
54 فالوور اینستاگرام [کیفیت:میکس-سرعت 2-4 کا روازنه] [ استارت آنی ] ⛔ توضیحات 14,500  تومان 10000/100 1 ساعت 17 دقیقه فعال
48 فالوور اینستاگرام [کیفیت :ربات] [جبران ریزش 15 روزه] ⛔♻ توضیحات 14,700  تومان 10000/10 2 روز 14 ساعت 15 دقیقه فعال
56 فالوور اینستاگرام [کیفیت:فیک-سرعت 5-10 کا روازنه] [ استارت آنی ] 🔥 توضیحات 19,600  تومان 20000/100 فعال
فالوور اینستاگرام کم ریزش + دارای جبران ریزش♻️👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3 فالوور میکس اینستاگرام [ 30روز جبران ریزش ] ♻⛔ توضیحات 16,000  تومان 200000/10 16 ساعت 3 دقیقه فعال
53 فالوور اینستاگرام [سرعت +7kروزانه] [جبران ریزش 365روزه]♻⛔ توضیحات 25,700  تومان 20000/100 4 ساعت 43 دقیقه فعال
6 فالوور اینستاگرام [سرعت عالی] [جبران ریزش 365روزه]♻ توضیحات 27,000  تومان 500000/10 1 ساعت 42 دقیقه فعال
58 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی-کیفیت خوب] [جبران ریزش 90روزه]♻⛔ توضیحات 29,000  تومان 100000/100 29 دقیقه فعال
50 فالوور اینستاگرام [180روز جبران ریزش] [سرعت +5کا در روز] ⚡♻ توضیحات 29,900  تومان 100000/100 51 دقیقه فعال
7 فالوور اینستاگرام [سرعت عالی] [جبران ریزش 365روزه]♻⛔ توضیحات 32,000  تومان 500000/50 1 ساعت 19 دقیقه فعال
8 فالوور اینستاگرام [بدون ریزش] [کیفیت عالی]🔥♻ توضیحات 35,000  تومان 1000000/50 1 روز 12 ساعت 34 دقیقه فعال
57 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی-کیفیت بالا] [جبران ریزش 365روزه]♻⛔ توضیحات 38,400  تومان 100000/10 34 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام ایرانی 👥 🇮🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4 فالوور ایرانی اینستاگرام [نیمه ایرانی] [ آنی ]🔥 توضیحات 50,000  تومان 20000/100 فعال
9 ⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت بالا ] [استارت آنی]🔥 توضیحات 80,000  تومان 10000/10 52 دقیقه فعال
33 ⭐️- فالوور ایرانی اینستاگرام [ارسال لایک و کامنت به 5 پست آخر] ♻💎🇮🇷 توضیحات 145,000  تومان 100000/50 1 روز 20 ساعت 25 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام ♥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
29 لایک اینستاگرام [کیفیت : ربات] ⚡ توضیحات 1,000  تومان 3000/100 1 ساعت 21 دقیقه فعال
10 لایک اینستاگرام [کیفیت : پایین] [آنی]⚡ توضیحات 1,500  تومان 100000/10 6 ساعت 50 دقیقه فعال
60 لایک اینستاگرام [کیفیت : بالا-بدون ریزش] [ آنی ]♻⛔ توضیحات 2,450  تومان 50000/50 فعال
11 لایک اینستاگرام [کم ریزش] [سرعت خوب]🔥⚡ توضیحات 2,500  تومان 150000/50 18 دقیقه فعال
12 لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [سرعت مناسب]🔥⛔ توضیحات 3,500  تومان 50000/10 14 دقیقه فعال
13 لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [سرعت عالی] ⭐️ توضیحات 4,500  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام ♥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 ⭐️- لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 7,000  تومان 20000/50 1 ساعت 27 دقیقه فعال
15 ⭐️- لایک نیمه ایرانی اینستاگرام [استارت آنی] 🔥🇮🇷 توضیحات 9,000  تومان 200000/10 21 دقیقه فعال
34 ⭐️- لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 12,000  تومان 1000000/50 فعال
16 ⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت :اکانت های خانم]🙋 توضیحات 42,000  تومان 20000/50 42 دقیقه فعال
17 ⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت :اکانت های اقا]👦 توضیحات 47,000  تومان 20000/50 فعال
بازدید اینستاگرام👀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
59 ویو اینستاگرام [پرسرعت] [IGtv+post] ⚡ توضیحات 2,500  تومان 1000000/250 42 دقیقه فعال
19 ویو اینستاگرام اضطراری [پرسرعت] [همه جور پستی] ⚡🔥 توضیحات 3,900  تومان 1000000/100 7 دقیقه فعال
کامنت 🗨️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
20 کامنت رندوم [ کامنت انگلیسی ] 💌 توضیحات 50,000  تومان 10000/50 فعال
21 کامنت با متن دلخواه شما [ نیمه ایرانی ] 📝 توضیحات 80,000  تومان 100/5 فعال
22 کامنت رندوم [ نیمه ایرانی ] 💌 توضیحات 100,000  تومان 1000/10 فعال
23 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی] 📝 توضیحات 120,000  تومان 10000/10 19 ساعت 43 دقیقه فعال
61 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی-کیفیت بالا] 📝🇮🇷 توضیحات 400,000  تومان 10000/10 فعال
24 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی - خانم] 📝 توضیحات 7,000,000  تومان 5000/5 فعال
25 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی - آقا] 📝 توضیحات 8,000,000  تومان 5000/5 فعال
سرویس های Share/Saves/Profile Visits/Reach & Comment Likes
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
35 اینستاگرام سیو ارزان 🔖 توضیحات 500  تومان 100000/10 31 دقیقه فعال
36 اینستاگرام سیو پرسرعت 🔖 توضیحات 1,200  تومان 100000/10 7 دقیقه فعال
40 اینستاگرام ایمپرشن - 5,500  تومان 5000000/100 13 ساعت 56 دقیقه فعال
38 بازدید پروفایل (Profile Visit) اینستاگرام [با ریچ reach ]🔍 - 7,000  تومان 3000000/100 3 دقیقه فعال
41 اینستاگرام Reach + Impressions [Video/Post] - 7,500  تومان 100000/10 17 دقیقه فعال
42 اینستاگرام Reach+Impressions [ From Profile, Home page, Hashtags and more ] [Video/Post] - 8,500  تومان 500000/10 19 دقیقه فعال
39 بازدید پروفایل (Profile Visit) اینستاگرام [پرسرعت]🔍 - 9,000  تومان 3000000/10 فعال
37 اینستاگرام سیو [اضطراری]🔖 توضیحات 10,700  تومان 75000/100 فعال
43 اینستاگرام ایمپرشن [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE] - 12,000  تومان 1000000/100 10 دقیقه فعال
44 اینستاگرام عکس و فیلم [ Reach Impressions ] - 70,000  تومان 100000/100 فعال
45 اینستاگرام Engagement + Shares +Reach + Impressions Profile Visits - 75,000  تومان 100000/100 20 ساعت 21 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد